Provozní řád horolezecké stěny

Článek 14

 1. Účast na provozu horolezecké stěny je povolena výhradně po seznámení se s provozním řádem horolezecké stěny a uhrazení vstupného viz platný ceník. Vstup do tělocvičny je povolen pouze po přezutí. V lezecké obuvi je pohyb mimo koberec zakázán! Lezení je prováděno výhradně na vlastní nebezpečí.
 2. Provozní řád horolezecké stěny je nedílnou součástí provozního řádu sportovní haly a určuje zásady chování uživatelů horolezecké stěny, včetně jejich práv a povinností ve vztahu k tomuto zařízení.
 3. Porušení tohoto provozního řádu je důvodem k disciplinárnímu řízení (u žáků a studentů škol), k pracovnímu postihu (u zaměstnanců) a k okamžitému zákazu vstupu (u ostatních osob) bez náhrady vstupného.

Článek 15

 1. Horolezecká stěna je určena pro výcvik volného lezení, sportovní trénink a pořádání soutěží ve volném lezení
 2. Provozovatel odpovídá za bezpečnost jím na stěně umístěných jistících pomůcek (nýtů, řetězů, karabin a expresek)

Článek 16

 1. Provozní řád horolezecké stěny se vztahuje na všechny účastníky provozu horolezecké stěny.
 2. Účastníkem provozu horolezecké stěny je každá osoba, která se v době provozu horolezecké stěny bud' přímo účastní vlastního lezení či jištění, nebo se zdržuje v prostoru horolezecké stěny (tj. v části sportovní haly, nad kterou je stěna umístěna nebo na galerii v prostoru horolezecké stěny. Konkrétní vymezení je dáno na hrací ploše plochou ochranného koberce pod horolezeckou stěnou a celým prostorem příslušné galerie.
 3. V době provozu horolezecké stěny je zakázáno používat průchod pod horolezeckou stěnou a příslušnou galerii, kde je stěna umístěna. K přesunu účastníků dalších sportovních aktivit v době provozu stěny slouží výhradně druhá galerie na protilehlé straně od horolezecké stěny.

Článek 17

 1. Účastník provozu horolezecké stěny je povinen svým podpisem potvrdit, že je seznámen s provozním řádem a tím i s povinností bez výhrad uposlechnout všechna jeho ustanovení. Každý účastník provozu horolezecké stěny je povinen pečlivě zvážit svůj zdravotní stav a účastnit se provozu úměrně tomuto zdravotnímu stavu a momentální tělesné a sportovní kondici. Je zakázáno lézt pod vlivem alkoholických, nebo jiných prostředků ovlivňujících tělesný nebo zdravotní stav. Stejně tak jejich požívání během pobytu v prostorách haly.
 2. Účast na provozu horolezecké stěny je povolena:
  1. členů Českého horolezeckého svazu (po prokázání se průkazem ČHS)
  2. nováčkům a začátečníkům pouze za stálé přítomnosti instruktora (po prokázání se příslušným průkazem)
  3. osobám mladším 15-let pouze pod přímým dohledem osoby starší 18-ti let, která splňuje podmínky podle článku 17 odstavce 3 a)

Článek 18

 1. Každý účastník provozu horolezecké stěny odpovídá za:
  • bezvadný stav své výstroje a výzbroje
  • používání pouze oňciálně schválených horolezeckých pomůcek odpovídajících ČSN nebo s certifikátem CE (minimální délka lana je 35 m)
  • dodržování zásad sportovního lezení a bezpečnosti při výstupu i sestupu
  • lezci smějí používat pouze tekuté magnézium!
 2. Každý lezec je povinen:
  • chovat se tak, aby neohrožoval ani neomezoval ostatní účastníky provozu stěny
  • před zahájením tréninku připravit nejprve prostranství v okolí stěny, zejména důkladné celoplošné rozvinutí koberce a uvolnění lanka s ochranou sítí
  • přípravu je možné provádět pouze v čisté sportovní obuvi (mimo lezeckou) nebo bez obuvi
  • před výstupem překontrolovat své navázání na úvaz (dle norem UIAA) a připravenost jistící osoby; zapínat postupová jištění z bezpečné pozice, zapínat jistící body ve výstupové cestě nejpozději ve výši kolen
  • při odkládání lezecké výstroje nesmí docházet k poškození palubovky
  • neodbočovat z linie své cesty, pokud by tím jakkoliv omezil ostatní účastníky tréninku (na jedné výstupové linii je zakázáno součastné lezení dvou lezců)
  • po dosaženi vrcholu stěny se zajistit a uzavřít bezpečně horní karabinu
  • používat pouze schválené postupy pro dynamické jištění (osma, poloviční lodní uzel, GRIGRI apod.)
  • věnovat trvalou pozornost výstupu (v případě prasklého nebo jinak poškozeného chytu, tento nepoužívat a závadu ihned oznámit obsluze, případně upozornit lezce, který do takto narušené cesty chce nastoupit k lezení
  • používat vhodnou lezeckou obuv, která nesmí poškozovat povrch stěny a palubovku
  • zdržovat se v lezecké obuvi pouze ve vyhrazeném prostoru, ktery je dán kobercem umístěným pod stěnou, vstup do ostatních částí haly, které nesouvisejí s lezeckou stěnou není dovolen
  • druholezec je povinen lézt na laně blíže u stěny a ukončit výstup v takovém místě, kde bude jištěn minimálně přes dvě postupová jištění
  • po ukončení tréninku jsou povinni poslední účastníci uvést prostranství a horolezeckou stěnu do původního stavu, zejména zbavení koberce zbytků magnézia, uložení koberce pod horolezeckou stěnu, instalace a napnutí lanka ochranné sítě případně navrácení jiných uložených pomůcek (plošina apod.)
 3. Každý jistící je povinen:
  • věnovat plnou pozornost výstupu i spouštění prvolezce, povolovat či dobírat lano tak, aby minimalizoval délku případného pádu; případný pád musí zachytit tak, aby nedošlo ke zranění prvolezce nebo ostatních účastníků provozu horolezecké stěny; neúměrně dlouhému pádu
 4. Všem účastníkům provozu horolezecké stěny je přísně zakázáno:
  • lezení bez jištění (bouldering) ve výšce větší než postupové jištění v čelní stěně, na bočních stěnách na galerii je bouldering přísně zakázán
  • při lezení v čelní stěně - lezení s horním lanem zapnutým pouze v horní karabině dobírání v jistícím bodě, nácvik stavění apod.
  • navazovat se na lano pomocí karabiny
  • upravovat cesty bez povolení technického správce stěny nebo vedoucího sportovní haly manipulovat s chyty nebo veškerými jistícími prvky
  • jištění dvou lezců najednou ve stejné karabině postupového jištění

Článek 19

Každý účastník provozu horolezecké stěny, který zjistí porušování kteréhokoliv bodu tohoto provozního řádu je povinen upozornit ihned danou osobu na nutnost dodržování uvedených ustanovení. V případě, že uvedená osoba okamžitě neuposlechne, je každý účastník povinen ihned informovat vedoucího sportovní haly nebo obsluhu, která vedoucího zastupuje v době jeho nepřítomnosti.

Případný úraz je třeba neprodleně hlásit provozovateli, který přivolá zdravotnickou pomoc a o úrazu učiní záznam do své evidence.

Provozovatel stěny neručí za odložené věci mimo uzamčenou skříňku.

Provozovatel si vyhrazuje právo v případě nutnosti tento řád upravit.

Ve Svitavách dne 16.9.2009