Návštěvní řád umělé ledové plochy

 • Všichni návštěvníci areálu jsou povinni se seznámit s návštěvním řádem a dodržovat návštěvní řád. V areálu je každý návštěvník na vlastní nebezpečí. Za odložené věci provozovatel neručí.
   
 • Je přísně zakázáno vnášení skla na hrací plochu, vhazování předmětů a sněhu na plochu, kouření v celém areálu, vstup na ledovou plochu v obuvi, poškozování ledu , plastového povrchu, mantinelů a vybavení bruslemi, hokejkami a jin.(zejm. kopáním, škrabáním, a vysekáváním děr).
   
 • V areálu je zakázáno volné pobíhání psů a jiných domácích zvířat.
   
 • Do areálu platí zákaz vstupu osobám pod vlivem alkoholu a omamných látek, nošení alkoholických nápojů a omamných látek.
   
 • Každý návštěvník je povinen dbát pokynů zaměstnanců provozovatele nebo pořadatelské služby.
   
 • Provozovatel areálu má právo vykázat z areálu osoby opilé, pod vlivem omamných látek, neukázněné a nedodržující návštěvní řád.

Návštěvníci jsou povinni

 • Chovat se ukázněně a svým chováním neohrožovat ani neomezovat ostatní návštěvníky areálu.
   
 • Používat vybavení areálu pouze k určenému účelu.
   
 • V případě uzavření části sportovní plochy nepohybovat se v uzavřené zóně.
   
 • Návštěvníci veřejného bruslení smějí do areálu jen po zaplacení vstupného, nesmějí používat hokejky, puky ani jiné pevné předměty. Za doprovod se považuje osoba, která doprovází děti do 10 let a neúčastní se bruslení na ledě. V zóně pro začátečníky je zakázaná rychlá jízda. Tréninková hrazdička je určená pouze pro děti, které se učí bruslit.
   
 • Bruslení s hokejkou je na vlastní nebezpečí, zakazuje se ohrožovat a omezovat ostatní návštěvníky hokejkou, pukem, brankou a hrou.
   
 • Návštěvníci akcí pořádaných v areálu externím pořadatelem jsou povinni dodržovat návštěvní řád.
   
 • Návštěvníci jsou povinni upozornit obsluhu areálu na případné závady nebo skutečnosti, které mohou vést ke zranění osob nebo škodám na majetku.