Návštěvní řád areálu

Návštěvní řád sportoviště
– fotbalový stadion Lány, ul. Ant. Slavíčka


Zřizovatelem volnočasového areálu je město Svitavy. Provozovatelem společnost VODA A SPORT s.r.o. Svitavy.

A. Základní ustanovení
1. Návštěvní řád určuje závazná pravidla chování všech návštěvníků sportoviště a osob
bezprostředně vykonávajících pořadatelskou službu. Areál je provozován celoročně.
2. Provozovatelem areálu je společnost VODA A SPORT s.r.o. Svitavy.
3. Každý návštěvník je povinen dodržovat pravidla chování stanovená tímto návštěvním řádem a
pokyny a nařízení pověřených zaměstnanců provozovatele, pořádkové služby, příslušníků policie,
hasičů, členů záchranné služby apod.

B. Vstup a pobyt v areálu
1. Vstup do areálu a na jednotlivá sportoviště je povolen pouze po objednání u provozovatele a v určené provozní
době.
2. Provozovatel si vyhrazuje právo odepřít vstup nebo vyvést každou osobu, jejíž jednání bude
v rozporu s tímto návštěvním řádem, dále každou osobu, která neuposlechne pokynů pořadatelské či
bezpečnostní služby a rovněž i osobu, která je zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových
látek.

C. Povinnosti návštěvníků areálu

1. Každý návštěvník je povinen chovat se v areálu tak, aby svým jednáním neohrožoval bezpečnost
jiných osob, nepůsobil škodu na zařízení či majetku umístěném v jeho prostorách a svým jednáním
neomezoval či neobtěžoval jiné osoby.
2. Při pobytu v areálu je sportovec povinen odkládat své osobní věci pouze na místech k tomu
vyhrazených a určených. Provozovatel nenese odpovědnost za tyto věci.

D. Zákazy
V prostorách zařízení je zakázáno:
a) vnášet zbraně jakéhokoli druhu, jakož i předměty, které lze jako zbraň použít
b) vnášet a požívat drogy či jiné toxické látky
c) kouřit a konzumovat alkohol mimo vyhrazené prostory
d) kouřit a používat otevřený oheň mimo tomu určená místa
e) ničit zařízení a vybavení areálu
f) odkládat odpadky mimo místa k tomu určená
g) ponechávat volně pobíhat psy
h) umělý povrch musí být využíván pouze pro sportovní účely.
i) uživatelé uměl. povrchu musí používat vhodnou sportovní obuv
(tarfová obuv, lisované kopačky).
j) není možno vstupovat v znečištěné sportovní obuvi na uměl.povrch (bláto, škvára, tráva aj. nečistoty).
k) zakazuje se bruslení a jízda na kole v areálu i na umělém povrchu.
l) zakazuje se konzumace jídel (žvýkací gumy) a nápojů v prostoru uměl. hřiště. Nápoje jako coca-cola,kofola atd. zanechávají těžko odstranitelné skvrny.
m) používat branky bez zajištění proti převrácení, branky musí být vždy jištěny proti převrácení.

E. Pořadatelská služba
1.Osoby vykonávající pořadatelskou službu musí být viditelně označeny.
2. Pořadatelská služba je oprávněna vydávat závazné pokyny k zabezpečení účelu, pro který byla
zřízena, a k bezproblémovému průběhu sportovní akce.

F: Odpovědnost za škody a důsledky porušení návštěvního řádu

1. Každý návštěvník vstupuje a pobývá v areálu na vlastní nebezpečí. Provozovatel odpovídá pouze za
škody na zdraví či majetku způsobené úmyslným nebo hrubě nedbalým chováním jeho zaměstnanců
či osob v obdobném poměru.
2. Úrazy či škody na majetku je návštěvník povinen neprodleně oznámit pověřeným zaměstnancům
provozovatele.
3. Osoba, která přes napomenutí nebude dodržovat ustanovení návštěvního řádu nebo neuposlechne
výzvy pověřených zaměstnanců provozovatele nebo pořadatelské služby, bude z areálu vykázána.

Provozovatel : společnost VODA A SPORT s.r.o. Svitavy
Odpovědná osoba : Hnát René 731412013