Návštěvní řád areálu

Návštěvní řád sportoviště
– areál volejbalových kurtů ul. Uzavřená


Zřizovatelem volnočasového areálu je město Svitavy a Tělovýchovná jednota Svitavy. Provozovatelem společnost SPORTES Svitavy s.r.o..

A. Základní ustanovení

1. Návštěvní řád určuje závazná pravidla chování všech návštěvníků sportoviště a osob
bezprostředně vykonávajících pořadatelskou službu.
2. Provozovatelem areálu je společnost SPORTES Svitavy s.r.o.
3. Každý návštěvník je povinen dodržovat pravidla chování stanovená tímto návštěvním řádem a
pokyny a nařízení pověřených zaměstnanců provozovatele, pořádkové služby, příslušníků policie,
hasičů, členů záchranné služby apod.
4. Areál je provozován sezóně duben až listopad.

B. Vstup a pobyt v areálu

1. Vstup do areálu a na jednotlivá sportoviště je povolen pouze po objednání u provozovatele a v určené provozní
době.
2. Provozovatel si vyhrazuje právo odepřít vstup nebo vyvést každou osobu, jejíž jednání bude
v rozporu s tímto návštěvním řádem, dále každou osobu, která neuposlechne pokynů pořadatelské či
bezpečnostní služby a rovněž i osobu, která je zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových
látek.

C. Povinnosti návštěvníků areálu
1. Každý návštěvník je povinen chovat se v areálu tak, aby svým jednáním neohrožoval bezpečnost
jiných osob, nepůsobil škodu na zařízení či majetku umístěném v jeho prostorách a svým jednáním
neomezoval či neobtěžoval jiné osoby.
2. Při pobytu v areálu je sportovec povinen odkládat své osobní věci pouze na místech k tomu
vyhrazených a určených.

D. Zákazy
V prostorách zařízení je zakázáno:
a) vnášet zbraně jakéhokoli druhu, jakož i předměty, které lze jako zbraň použít
b) vnášet a požívat drogy či jiné toxické látky
c) kouřit a konzumovat alkohol mimo vyhrazené prostory
d) používat otevřený oheň mimo tomu určená místa
e) ničit zařízení a vybavení areálu
f) odkládat odpadky mimo místa k tomu určená
g) ponechávat volně pobíhat psy

E. Pořadatelská služba
1.Osoby vykonávající pořadatelskou službu musí být viditelně označeny.
2. Pořadatelská služba je oprávněna vydávat závazné pokyny k zabezpečení účelu, pro který byla
zřízena, a k bezproblémovému průběhu sportovní akce.

F: Odpovědnost za škody a důsledky porušení návštěvního řádu
1. Každý návštěvník vstupuje a pobývá v areálu na vlastní nebezpečí. Provozovatel odpovídá pouze za
škody na zdraví či majetku způsobené úmyslným nebo hrubě nedbalým chováním jeho zaměstnanců
či osob v obdobném poměru.
2. Úrazy či škody na majetku je návštěvník povinen neprodleně oznámit pověřeným zaměstnancům
provozovatele.
3. Osoba, která přes napomenutí nebude dodržovat ustanovení návštěvního řádu nebo neuposlechne
výzvy pověřených zaměstnanců provozovatele nebo pořadatelské služby, bude z areálu vykázána.

Provozovatel : společnost SPORTES Svitavy s.r.o.
Odpovědná osoba : Hnát René 731 412 013