Whistleblowing

 

SPORTES Svitavy s. r. o. má vnitřním předpisem upraveny postupy při aplikaci zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, a Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, a vytvořen vnitřní oznamovací systém.  Ochranu oznamovatelů pro SPORTES Svitavy s. r. o. (dále i „povinný subjekt“) zajišťuje na základě uzavřené smlouvy město Svitavy.

 

Oznámení lze příslušné osobě/zástupci příslušné osoby podat

 

a)    ústně u pověřenkyně pro ochranu osobních údajů, v době její nepřítomnosti u interní auditorky. O podaném oznámení bude sepsán písemný záznam, případně bude se souhlasem oznamovatele pořízen zvukový záznam oznámení,

 

b)    písemně na adresu Městského úřadu Svitavy, T. G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy, s označením obálky „NEOTVÍRAT - pouze do rukou příslušné osoby“, případně vhozením obálky do uzamykatelné schránky s označením „Whistleblowing“ v zádveří budovy „A“  Městského úřadu Svitavy, T. G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy,

 

c)     telefonicky na telefonním čísle 461 550 307, telefonický hovor bude se souhlasem oznamovatele nahráván,

 

d)    elektronicky na e-mailové adrese whistleblowing@svitavy.cz,

 

e)    prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti ČR https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/

 

O přijetí oznámení bude oznamovatel ve lhůtě do 7 dnů vyrozuměn, ledaže by výslovně požádal, že vyrozuměn být nechce nebo pokud by tím vyšla najevo jeho totožnost. O výsledku prošetření oznámení a o plánovaných či přijatých opatřeních bude oznamovatel informován do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. V případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát. Dojde-li příslušná osoba k závěru, že se nejedná o oznámení ve smyslu zákona, bezodkladně o tom vyrozumí oznamovatele.

 

Anonymní oznámení budou vyřizována mimo režim zákona stejně jako oznámení osob, které pro SPORTES Svitavy s. r. o. nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost.