Návštěvní řád sportovní haly

PROVOZNÍ ŘÁD VÍCEÚČELOVÉ
SPORTOVNÍ HALY
NA STŘELNICI VE SVITAVÁCH
Část I.


Základní ustanovení


Článek 1
1) Provozní řád Víceúčelové sportovní haly Na Střelnici (dále jen provozní řád) je vydáván provozovatelem (Voda a sport s.r.o.) v souladu se statutem majitele (Gymnázium Svitavy) a je schválen vypůjčitelem (město Svitavy).
2) Tento provozní řád určuje zásady chování uživatelů, návštěvníků a pracovníků, včetně jejich práv a povinností ve vztahu k tomuto zařízení.
3) Porušení tohoto provozního řádu je důvodem k disciplinárnímu řízení (u žáků a studentů škol), k pracovnímu postihu (u zaměstnanců) a zákazu vstupu (u ostatních osob).


Článek 2
Víceúčelová sportovní hala na střelnici je určena zejména pro výuku základní a zájmové tělesné výchovy svitavských středních a základních škol, zájmovou a sportovní činnost oddílů Tl Svitavy a k pořádání dalších sportovních, kulturních a jiných akcí.


Článek 3
Komplex víceúčelové sportovní haly Na Střelnici tvoří: hlavní vedlejší hrací plochy fitnesscentrum a sauna horolezecká stěna na hlavní ploše a na ochozech tribuny a ochozy pro diváky se sociálním zařízením
šatny se sprchami a sociálním zařízením pro sportovce, cvičitele, rozhodčí a zaměstnance pracoviště na obsluhu ozvučení a světelných informačních tabulí kancelář a zasedací místnost nářaďovny sklady sportovního materiálu
provozní a technické prostory venkovní plochy (parkoviště a komunikace) Podrobná specifikace je provedena technickou dokumentací uloženou u vedoucího sportovní haly.
 

Část II.
Provozní pravidla užívání prostor víceúčelové sportovní haly

Všeobecná pravidla

Článek 4

1) Časové využívání všech prostor sportovní haly je dáno rozvrhem využití hlavních ploch jedna, dvě a malých ploch na galeriích. Provozní doba fitnesscentra a sauny je vyvěšena u těchto zařízení. Požadavky na rozvrh výuky škol se předkládají týden před ukončením stávajícího školního roku. Požadavky na pořádání tréninků a mistrovských zápasů oddílů TJ se předkládají do konce měsíce července. Tyto požadavky musí být stanoveny po dohodě s příslušnými oddíly a nesmí se vzájemně překrývat. Ostatní požadavky (soustředění, jednorázové akce) lze předkládat průběžně.
2) Požadavky na rozvrh předkládají oprávnění uživatelé (ředitelé jednotlivých škol, zástupce TJ Svitavy, osoby pověřené vedením provozovatele nebo vypůjčitele).
3) Rozvrh sestavuje, předkládá oprávněným zástupcům uživatelů ke schválení vedoucí sportovní haly. Tvorba rozvrhu se řídí následujícími zásadami.:
      a/ prioritně je zajišťována základní a zájmová tělesná výchova žáků a studentů základních a středních škol ve Svitavách (platí pravidlo, že přednost při sestavování rozvrhu je dána podmínkami pro výuku tělesné výchovy jednotlivých škol)
      b/ následují sportovní aktivity oddílů TJ Svitavy s ohledem na typ sportovní aktivity a maximální využití veškerých sportovních ploch
     c/ sportovní aktivity (soustředění nebo výcvikové tábory) mimo svitavských oddílů a družstev zaměřené na komerční využití, propagaci výkonnostního a vrcholového sportu
      d/ zájmová sportovní činnost jednotlivců a skupin
      e/ jednorázové sportovní a kulturní akce, které nesmí negativně omezovat předchozí aktivity nebo poškozovat zařízení víceúčelové sportovní haly
4) Volné kapacity mohou být provozovatelem nabídnuty k dalším akcím, které musí být garantovány jednorázovými nebo krátkodobými smlouvami, které na návrh vedoucího sportovní haly uzavírá provozovatel. Rozvrh všech akcí a aktivit se rozepisuje vždy na měsíc a je umístěn u hlavního vstupu do haly.
5) Vstup do vnitřních prostor haly je dovolen žákům, studentům, učitelům, cvičitelům, trenérům a sportovcům pouze v době jejich rozvrhových akcí. Žákům a studentům je povolen vstup pouze za přítomnosti učitele. Ostatním sportovcům je vstup povolen pouze v přítomnosti určeného trenéra nebo cvičitele. Ostatní návštěvy je nutné ohlásit u vstupu zaměstnanci, vykonávajícímu službu. Vstup osob při hromadných akcích (sportovní, kulturní a jiné podniky s hromadnou účastí) je možný pouze za asistence pořadatelské služby, která zajistí pohyb ve vymezených prostorách.
6) V celém komplexu víceúčelové sportovní haly platí přísný
zákaz kouření.
7) Každý uživatel i návštěvník haly odpovídá za dodržování předpisů BOZP, předpisů PO a hygienických předpisů včetně případných sankcí uložených za jejich porušení příslušnými orgány.
8) Uživatel i návštěvník odpovídá za veškeré škody způsobené zničením, poškozením nebo ztrátou věcí všech osob, které jsou v prostorách haly přítomny v souvislosti s činností uživatele.
9) Uživatel odpovídá za veškeré škody na zdraví a životě všech osob, které jsou přítomny ve sportovní hale v souvislosti s jeho činností.
10) Uživatel je povinen předat všechny užívané prostory, zařízení a vybavení v odpovídajícím stavu, ve kterém je převzal.


  
Pravidla pro užívání hrací plochy hřišť' a sportovního vybavení

1) Za veškerou činnost na hrací ploše odpovídá vyučující nebo trenér s výjimkou činností na horolezecké stěně, jejíž užívání podléhá zvláštním předpisům, které jsou přílohou tohoto řádu. Bez přítomnosti vyučujícího, cvičitele nebo trenéra není možné začít s výukou nebo tréninkem.
2) Vstup na hrací plochu i spojovací chodbu, kde je umístěno nářadí je možný výhradně v čisté sálové obuvi, která nezanechává na palubovce žádné viditelné stopy. Vyučující nebo trenér je povinen provádět pravidelné kontroly, zda je toto nařízení dodržováno, a je povinen vyvodit z nedodržení přísné postihy.
3) Vedoucí sportovní haly, službu konající pracovník nebo jiný zástupce provozovatele mohou prostřednictvím vyučujícího, cvičitele nebo trenéra provést kdykoliv kontrolu výše uvedeného nařízení a jeho porušení potrestat vykázáním příslušné osoby ze sportovní haly, případně bez náhrady zrušit celou akci.
4) Při sportovních utkáních je za dodržování nařízeni podle odst. 2 tohoto článku odpovědný hlavní pořadatel, a to i za družstvo hosti.
5) Na hrací ploše je zakázáno konzumovat jakékoliv potraviny. Nápoje pro občerstvení hráčů při soutěžích je povoleno konzumovat pouze na střídačkách. Nápoje na hrací ploše musí být výhradně v pevně uzavíratelných lahvích. Veškerá příprava nápojů musí být provedena mimo hrací plochu Stanovení pořadatelé odpovídají za provedení okamžitého úklidu i při rozlití minimálního množství tekutin na hrací ploše.
6) Bez souhlasu vedoucího sportovní haly nelze přeznačovat nebo jakkoliv upravovat trvalé vymezení hracích ploch ("lajnování"), lepit značky apod.
7) S technickým vybavením na hrací ploše (spouštění, zdvihání košů, najíždění s mobilními koši, osvětlení, ozvučení apod.) může manipulovat pouze vedoucí haly, nebo jím určené proškolené osoby.
8) Pokud je hrací plocha využívána k jiné než sportovní činnosti, musí být její povrch dostatečně chráněn krycí vrstvou (kobercem nebo fólií). Za toto opatření odpovídá hlavní pořadatel příslušné akce.
9) Sportovní vybavení, které je součástí haly mohou využívat všichni účastníci sportovních akcí. Výjimku tvoří mobilní basketbalové koše, které slouží výhradně pro mistrovské zápasy.
10) Sportovní vybavení je umístěno ve dvou nářaďovnách na hlavni ploše. Vstup do těchto prostor je
možný pouze se souhlasem vyučujících, cvičitelů nebo trenérů, kteří odpovídají za pořádek v
nářaďovně v době jejich akcí.
11) Klíče od nářaďoven si vyzvedávají učitelé, cvičitelé a trenéři u služby u vchodu do haly společně s
klíči od šaten.
12) V případě potřeby umístění sloupků na volejbal na některé z hřišť je nutné objednat jejich instalaci vždy na další vyučovací hodiny nebo na trénink.
13) Drobné sportovní pomůcky (míče, švihadla, stopky apod.) používá každá škola nebo oddíl pouze vlastní. Pro jejich umístění slouží výhradně skříně na chodbách při vstupu na hlavní hrací plochu.
14) Klíče od těchto skříní jsou přiděleny školám a oddílům podle
schváleného rozvrhu.


Článek 6
Užívání tribuny a ochozů

1) Tribuny a ochozy slouží pro shromažďování diváků při sportovních a kulturních akcích, žáků a studentů, případně dalších osob při organizačních či jiných hromadných akcích. Za tribunu a ochoz se nepovažují speciální modré plochy na severní tribuně, které slouží výhradně ke sportovním účelům.
2) Na tribunách a ochozech, kromě dvou ploch s gumovým umělým povrchem není možné
provádět žádné sportovní aktivity, vyjma používání horolezecké stěny, jejíž užívání podléhá
zvláštnímu ustanovení tohoto řádu.
3) V průběhu školní výuky platí do těchto prostor zákaz vstupu všech osob, kromě
zaměstnanců haly nebo návštěv povolených vedoucím haly.
4) V době tréninků oddílů TJ Svitavy je vstup povolen pouze na jižní tribunu. Na ostatní místa je
vstup zakázán.
5) U dalších akcí mimo výuku nebo pravidelné tréninky oddílů lze návštěvníky užívat veškeré prostory na tribunách a galeriích. Za pořádek, kázeň při těchto akcích odpovídá pořadatel této akce, který bude mimo jiné uveden na hlavní vývěsce u vchodu, která informuje o pořádání všech akcí v daném období.

Článek 7
Užívání zasedací místnosti

1) Zasedací místnost je určena například pro jednání výboru TJ Svitavy, shromáždění a porady jednotlivých oddílů TJ nebo pro hosty sportovních a kulturních akcí a pracovníky médií, zabezpečující informace z průběhu těchto akcí, pořádaných ve sportovní hale.
2) Klíče od této místnosti si mohou vyzvednout u vedoucího haly pouze určení zástupci TJ Svitavy nebo vedoucí příslušných smluvních akcí, kteří odůvodní využití těchto prostor účastí zástupců sportovních svazů nebo dalších významných hostů. Zároveň plně odpovídají za řádné využívání vnitřního zařízení a vybavení a za dodržování pořádku. V případě zjištění závad při převzetí prostor ohlásí tyto neprodleně vedoucímu haly nebo v té době zastupujícímu zaměstnanci. Později zjištěné poškození a ztráty budou předepsány k náhradě poslednímu uživateli těchto prostor.

Článek 8
Užívání kanceláří

1) Za kanceláře odpovídá vedoucí sportovní haly, v době jeho nepřítomnosti osoby pověřené provozem sportovní haly.
2) Mimo zaměstnance sportovní haly, nadřízené orgány provozovatele je vstup do
kanceláře zakázán.

Článek 9
Užívání místnosti pro obsluhu ozvučení a světelných informačních ukazatelů

1) Prostory určené pro obsluhu veškerého pevného i mobilního ozvučení a světelné signalizace jsou umístěny nad galerií vedle kanceláře vedoucího sportovní haly.
2) Do těchto prostor je povolen vstup pouze určeným zaměstnancům, případně určeným osobám řádně proškoleným v obsluze všech vnitřních zařízení.
3) V době školní výuky a tréninků oddílů TJ Svitavy obsluhuje ozvučovací zařízení i světelnou signalizaci podle požadavků učitelů, trenérů a cvičitelů výhradně určený proškolená osoba. Tento požadavek je nutné projednat předem.
4) V době pořádání sportovních utkání obsluhují tato zařízení dohodnutí a proškolení zástupci TJ Svitavy, kteří převezmou před pořádáním takové akce veškeré zařízení a přesvědčí se o jeho funkčnosti. Případné poškození oznámí neprodleně vedoucímu haly nebo předávajícímu zaměstnanci, který je pověřen otevřením těchto prostor před akci. Ostatní později zjištěné závady na ozvučovacím a signalizačním zařízení budou účtovány k náhradě hlavnímu pořadateli příslušné akce.

Článek 10
Užívání šaten pro sportovce

1) Šatny pro sportovce jsou umístěny na obou stranách u hlavního vstupu do sportovní haly pod hlavní tribunou.
2) Tyto prostory jsou přístupné pouze přímým účastníkům sportovních akcí, pořádaných podle schváleného rozvrhu. Ostatním návštěvníkům haly je do těchto prostor vstup zakázán. Příchod do prostoru šaten je službou umožněn nejdříve 20 minut před zahájením výuky nebo tréninku.
3) Při převzetí klíčů od šaten je každý přebírající (učitel, trenér, pořadatel) povinen překontrolovat stav šaten včetně vybavení. Pozdější zjištěné škody budou předepsány k náhradě poslednímu uživateli.
4) V době školní tělesné výchovy odpovídají za uzamčení šaten učitelé, kteří si převezmou u službu konajícího pracovníka příslušné klíče. V době školní výuky zůstanou jednotlivé skříňky v šatnách neuzamčené. Vyučující odpovídá za uzamčení vstupů ze šatny do sprch a sociálního zařízení.
5) V době tréninku oddílů TJ odpovídají za uzamčení šaten trenéři a cvičitelé, kteří si převezmou u službu konajícího pracovníka příslušné klíče.V době tréninků oddílů TJ je možné použít vlastní zámky na skříňky. Po ukončení tréninku musí být veškeré skříňky odemčeny. V případě uzamčené skříňky bude zámek bez náhrady odstraněn a veškeré věci uvnitř odstraněny.
6) Při sportovních utkáních a dalších hromadných akcí je povinností pořadatele vyzvednout si klíče od šaten pro všechna zúčastněná družstva. Pořadatel nese odpovědnost za vybavení šaten a věcí v nich uložených, případné ztráty řeší s poškozeným na vlastní náklady a škody v šatnách způsobené je povinen uhradit provozovateli.
7) Pořadatel je povinen neprodleně po ukončení akce vymezené objednanou dobou vrátit obsluze haly veškeré zapůjčené klíče.


Článek 11
Užívání šaten učitelů a rozhodčích

1) Klíče si vyzvedávají pověření učitelé u služby u vchodu a odpovídají společně za vybavení. Ztráty a poškození hlásí neprodleně vedoucímu sportovní haly nebo službě u vchodu. Pozdější zjištěné škody budou předepsány k náhradě poslednímu uživateli.


Článek 12
Užívání parkoviště a ostatních prostor v okolí haly

1) Parkoviště u sportovní haly slouží výhradně návštěvníkům haly a pouze po dobu jejich pobytu v hale, včetně fitnesscentra i sauny. Prostor pro parkování autobusů Ize využívat pouze pro hostující oddíly v době konání sportovních utkání. Po ukončení sportovní akce je nutné parkovací plochu do 30 minut uvolnit.
2) Stojany pro jízdní kola slouží výhradně pro návštěvníky sportovní haly. Jiné umístění kol, například opírání o konstrukci nosníků nebo o dřevěné obložení je přísně zakázáno. Provozovatel neodpovídá za případné ztráty a poškození jízdních kol před budovou sportovní haly.
3) Pohyb v okolí haly je možný pouze po vydlážděných cestách. Vstup na trávníky nebo
záhony je zakázán.


Článek 13
Provozní doba víceúčelové sportovní haly

1) Provozní doba je stanovena provozovatelem v pracovní dny od 7:00 do 22:00 hod., ve dny pracovního klidu je přizpůsobena konání jednotlivých mistrovských utkání, turnajů, případně době kulturních nebo společenských akcí. Aktuální provozní doba je vždy vyvěšena u hlavního vstupu do haly.
2) Výjimku z provozní doby povoluje statutární zástupce provozovatele nebo jím pověřený pracovník a u vnějších subjektů může být upravena ve smlouvě.Tento provozní řád Víceúčelové sportovní haly Na Střelnici nabývá platnosti a účinnosti dnem vydání.

 Ve Svitavách dne 20. 8. 2001Provozovatel sportovní haly Na Střelnici
Společnost VODA A SPORT s r.o. Svitavy