Poptávka na provoz bufetu na koupališti

VODA A SPORT s.r.o.
Riegrova 5, 568 02 Svitavy
Zastoupená Ing. Petrem Vítkem, jednatelem společnosti
IČ: 62062620, DIČ CZ62062620


poptává


„Pronájem a provoz Bufetu na letním koupališti ve Svitavách “1. Vymezení a předmět nabídky

I. Předmětem nabídky je „Pronájem a provoz občerstvení na letním koupališti ve Svitavách“, Riegrova ulice č.e. 9. Podmínky a kritéria pro výběr nabídek viz Příloha č. 1 – Zadávací dokumentace.
Specifikace provozu bufetu viz Příloha č. 2 této nabídky.
Začátek provozování bufetu je plánován dle klimatických podmínek, nejdříve v měsíci červen.
Prostory bufetu, provozního zázemí a skladové prostory se nacházejí v přízemí.

II. Záměrem VODA A SPORT s.r.o. je, aby občerstvení splňovalo nároky návštěvníků v rozumné ceně, dobré kvalitě a sortimentu podávaného občerstvení a vstřícného chování obsluhy.


2. Doba pronájmu

Doba pronájmu je na letní sezónu 2012. Předpokládá se zahájení v měsíci červnu a ukončení začátkem září. Zahájení a ukončení sezóny se řídí provozem koupaliště na základě klimatických podmínek.


3. Cena pronájmu

Cena nájmu činí min. 30.000,- Kč za celou dobu pronájmu včetně provozních nákladů.4. Způsob hodnocení nabídek

Hodnocení nabídek uchazečů, kteří splní vyhlášené podmínky, bude provedeno podle kritérií
uvedených v přiložené dokumentaci.5. Způsob podání nabídek

Nabídky je možné zasílat poštou na adresu zadavatele, nebo osobně v kanceláři VODA A SPORT s.r.o., Riegrova 5, 568 02 Svitavy v době od 8:00 do 15:00 hodin. Termín doručení je 18. 5. 2012 do 12:00hodin.


6. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídky

I. Nabídka bude předložena v jednom vyhotovení a bude podepsána statutárním orgánem
uchazeče nebo fyzickou osobou/podnikatelem.
II. Nabídka bude obsahovat identifikační údaje uchazeče vč. uvedení odpovědného zástupce
uchazeče pověřeného k dalšímu jednání.
III. Nabídka nebude obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.


7. Práva zadavatele – VODA A SPORT s.r.o.

1. VODA A SPORT s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění nebo doplnění podmínek,
neakceptování nabídky v celém rozsahu, odmítnout všechny nabídky a poptávku zrušit bez
udání důvodu.
2. Výběrem nejvhodnější nabídky nevzniká právní vztah, zadavatel si vyhrazuje právo
jednat o smlouvě a upřesnit její konečné znění.
3. Uchazeči nenáleží žádná náhrada nákladů, které vynaložil v souvislosti s účastí v této
poptávce.Příloha č. 1 – Zadávací dokumentace

Podmínky a kritéria pro výběr nabídky

A. Podmínky

a) nájemce smí pronajaté prostory používat výlučně k provozování hostinské činnosti
b) nájemce není oprávněn pronajaté prostory pronajímat dalším fyzickým nebo právnickým osobám, pouze se souhlasem zadavatele
c) nájemce je povinen opatřit si hygienické povolení k provozování živnosti
d) nájemce bude garantovat cenovou hladinu sortimentu dostupnou širší veřejnosti
e) otevírací a zavírací doba se řídí podle otevírací doby koupaliště
f) nájemce bude pružně reagovat na zvýšenou návštěvnost
g) nájemce zodpovídá za čistotu okolí kiosku a sociálního zařízení
h) nájemce zabezpečí běžnou údržbu vyvolanou činností při provozování
i) stavební úpravu pronajatých prostor nelze uskutečnit bez předchozího souhlasu pronajímatele
j) nájemce může instalovat mobilní vybavení před prostorem bufetu
k) nájemce na své náklady zřídí a bude provozovat trampolínu (min. průměr 3,5m), která bude splňovat veškerá bezpečnostní opatření, provozní řád trampolíny doloží před zahájení provozu vedoucímu koupaliště
l) pojištění vnitřního vybavení, zboží a zásob je věcí nájemce, který nese veškeré škody a manka na své náklady
m) po ukončení nájemního vztahu dle čl. 2 této smlouvy je povinností nájemce bez zbytečného odkladu předat pronajaté nebytové prostory pronajimateli ve stavu, v němž je přebíral s přihlédnutím k běžnému opotřebení. Při předávání prostor je nájemce povinen předat vyklizený prostory, všechny klíče, kterými se mohl dostat do objektu, zapsat konečný stav elektroměru a všech ostatních měřících zařízení.
n) k přiložené nabídce doložit i seznam nabízeného sortimentu s ceníky

B. Kritéria

a) cenová hladina poskytovaných služeb
b) nabízený sortiment zboží


Příloha č. 2 – Specifikace provozu bufetu

1) Gastronomické služby

-- studená kuchyně
-- základní nabídka rychlého občerstvení
-- základní nabídka sladkostí
-- teplé a studené nealkoholické nápoje
-- alkoholické nápoje včetně čepovaného piva
- kapacita: min. cca 20 míst k sezení
- předpokládaná otevírací doba: kopíruje otevírací dobu objektu

2) Technické parametry pronajímaných prostor

- celková velikost pronajatých prostor je 33,6m2


Další poznámky:
- jedná se o prázdné nebytové prostory bez vybavení
- v areálu letního koupaliště bude na náklady provozovatele umístěn jeden nápojový automat
- z prostor Garni hotelu bude v případě zájmu návštěvníků prodej pouze nápojů (pivo, limo)