Zimní údržba komunikací

Dne 23.9.2013 byl radou města schválen plán zimní údržby místních a účelových komunikací ve Svitavách pro zimní období 2013-2014. Obsahem plánu je specifikace činností správce místních komunikací, které jsou dány zákonem č. 13/97 Sb. a vyhl. 104/97 Sb., ve znění pozdějších předpisů s přihlédnutím k ekonomickým možnostem Města Svitavy. Určuje tedy rozsah a způsob zimní údržby komunikací. Protože v zimním období není možné závady ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích zcela odstranit, je možné je pouze zmírnit a není možné závady ve schůdnosti a sjízdnosti zmírnit ihned na místních komunikacích na celém území města, stanoví tento plán potřebné priority údržby a to jak místní, tak i časové. Tyto priority vyplývají z dopravního významu jednotlivých místních komunikací, ze stupně intenzity dopravy a z dalších požadavků. V plánu zimní údržby je zahrnuto cca 46km chodníků a 55km vozovek. Náklady na zajištění údržby v tomto rozsahu se pohybují ve statisícových částkách. 

V souvislosti s prováděním údržby komunikací se tímto obracíme na řidiče parkující na místech kde je to ze zákona zakázáno (zejména v křižovatkách) ale i ty, kteří jinak brání průjezdu techniky provádějící zásah (stání na chodníku, v místech kde technika najíždí na chodník, stojí daleko od kraje vozovky), nerespektují dopravní značení (umisťované po dobu zimního období pro potřeby provádění zimní údržby), aby tak nečinili. Dále se obracíme na vlastníky pozemků přiléhajících ke komunikacím s požadavkem, aby si udělali kontrolu zeleně rostoucí na hranici pozemku. V případě, že keře či stromy zasahují do profilu komunikace a brání tak možnosti řádného užívání komunikací, aby provedli úpravu. Úprava by měla být v takovém rozsahu, aby bylo komunikace možno užívat v celé šíři a výši minimálně 2,5m.

Děkujeme předem za splnění požadavků a to nejen za správce místních komunikací SPORTES Svitavy s.r.o, ale i občany užívající komunikace.