Zimní údržba

Paní zima nám v letošním roce hned od počátku měsíce ledna nadělila pořádnou nadílku sněhu a stejně tak pokračovala i v měsíci únoru. Zmírňování zimy v ulicích města dalo zabrat především pracovníkům společnosti AKVAMONT Svitavy s.r.o., která je dlouholetým zhotovitelem zimní údržby.

Pod pojmem zimní údržba je třeba si představit soubor činností, jimiž se zajišťuje zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti, na komunikacích a chodnících, způsobených zimními povětrnostními vlivy. Zimní údržba tedy slouží pro „pouhé“ zmírňování následků zimních povětrnostních vlivů. Lze říci, že zažitým vyjádřením je právě uvedené zmírňování následků zimy, což je v podstatě pravdivým popisem činnosti zhotovitele, neboť takto způsobené závady nelze zcela odstranit. Společenské požadavky části obyvatel města směřují spíše k odstranění sněhu z ulic, to však není vzhledem k rozsahu udržovaných komunikací možné. K problematice je třeba uvést, že základním dokumentem pro provádění zimní údržby je Plán zimní údržby města Svitavy pro zimní období 2018 – 2019. Plán zimní údržby v sobě zahrnuje podrobné vysvětlení základních pojmů, základní povinnosti vlastníka, základní technologické postupy zmírňování závad, mechanizmy, jimiž je zhotovitelem zimní údržba prováděna a dále také soubor tras v nichž je zimní údržba města prováděna. Trasy jsou navrženy podle důležitosti udržovaných komunikací, kdy trasa č. 1 – 6 zahrnuje komunikace a trasa č. 7 – 12 zahrnuje chodníky či komunikace udržované na schůdnost. V současné době je udržováno cca 140 km komunikací (vozovek a chodníků). Vzhledem k průběhu letošní zimy jsme se ve spolupráci se společností AKVAMONT Svitavy s.r.o. snažili zabezpečit zmírňování následků zimy i v místech, která nejsou běžně udržována, a to především po telefonických upozorněních z řad obyvatel. Problematika zimní údržby je zákonodárcem řešena v zákoně číslo 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, zákoně číslo 361/2000 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích, ve Vyhlášce ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích a na úrovni obcí je řešena v Nařízení města Svitavy č. 4/2013 a Nařízení města Svitavy č. 8/2016. Veškeré informace k provádění zimní údržby ve městě Svitavy občané naleznou na stránkách společnosti SPORTES Svitavy s.r.o. – www.sportes.svitavy.cz, kde je odkaz pod názvem „ZIMNÍ ÚDRŽBA“.

Za společnost SPORTES Svitavy s.r.o., jako správce místních komunikací, bych rád uvedl, že systém zimní údržby je pro každé zimní období aktualizován a rozšiřován. Z veškerých poskytnutých podnětů čerpáme a snažíme se v následujícím období využít poznatků z let minulých. Touto cestou bych rád poděkoval občanům města Svitavy za připomínky a konstruktivní podněty k průběhu zimní údržby a jejímu případnému zlepšení. Současně je také třeba vyzdvihnout činnost těch, kteří ačkoli to není jejich povinností, tak pomohli ve svém nejbližším okolí s úklidem sněhu tím, že stále dle zažitých zvyků odhrnují sníh na chodnících přilehlých ke svým nemovitostem. Touto svojí činností občané pomohli urychlit zmírnění následků zimy, v letošním roce s nebývalou nadílku sněhu, za což Vám patří dík.


Ing. Bronislav Olšán
Jednatel, SPORTES Svitavy s.r.o.