Slovo jednatele společnosti

Proběhl test malého zametacího stroje
Společnost SPORTES Svitavy s.r.o. v období od 26.08. do 03.09.2019 provedla test multifunkčního zametacího stroje HAKO Citymaster 600. Jedná se o jeden z nejmenších zametacích vůz a nosič nástaveb, který je na trhu. Nosič je vyráběný pod značkou HAKO s rozměry 1969 mm x 1090 mm x 3126 mm (výška x šířka x délka). Vozidlo bylo testováno pro využití na chodnících ve městě, přičemž současně byla prověřována sací schopnost vozidla při užití na chodnících o různých povrzích. Dále byla prověřovány průjezdní profily a samotná průjezdnost chodníků v různých lokalitách města. Vozidlo Citymaster 600 je zlamovací a vybaveno stabilním podvozkem, tudíž je díky tomu možné optimálně manévrovat v těsných prostorách. Stálý pohon všech kol zajišťuje kontrolovaný výkon přídavných zařízení.
Týden provozu stroje byl ve společnosti vyhodnocen, přičemž vozidlo splnilo stanovené požadavky, a to především svým výkonem, kvalitou provedeného úklidu, spotřebou PHM, ovladatelností vozu a schopností průjezdu na chodnících v katastru města. Vzhledem k výsledkům bude v roce 2020 stroj zařazen do systému úklidu po zimní údržbě. Od zařazení do systému úklidu po zimní údržbě si společnost slibuje snížení času potřebného pro úklid. Snížením času dojde také ke snížení nákladů vynaložených k celkovému jarnímu úklidu. Zkrácení doby úklidu a rychlejší odstranění posypového materiálu z chodníků v katastru města zpříjemní obyvatelům jarní měsíce roku 2020.

Sezóna na koupališti
Sezóna na svitavském koupališti skončila. V letošním roce byla posledním dnem, kdy bylo koupaliště otevřeno a jeho návštěvníci si mohli ještě zaplavat, neděle 1. září. Podívejme se na sezónu 2019 v číslech.
Koupaliště bylo poprvé otevřeno dne 17.06.2019 a v měsíci červnu byla návštěvnost 5027 návštěvníků. V měsíci červenci koupaliště navštívilo 6085 návštěvníků a v měsíci srpnu 5594 koupajících se návštěvníků. Celkem v letních měsících roku 2019 navštívilo koupaliště 16706 koupajících se návštěvníků.
Největší návštěvnost byla v měsíci červnu, kdy za „pouhých“ 14 dní koupaliště navštívilo 5027 návštěvníků.
Za společnost SPORTES Svitavy s.r.o. děkuji za návštěvu našeho koupaliště všem, kteří tak učinili v letošní sezóně. S odkazem na právě probíhající rekonstrukci dlažby a plánované investice směřující ke zkvalitnění poskytovaných služeb, si již teď dovoluji pozvat občany našeho města k navštívení areálu koupaliště i v roce 2020.

Oprava zpevněných ploch Koupaliště Svitavy
Společnost SPORTES Svitavy s.r.o. dne 9.9.2019 zahájila opravu zpevněných ploch v areálu Koupaliště. Zhotovitelem opravy se na základě vypsaného výběrového řízení stala společnost AKVAMONT Svitavy s.r.o. Stávající zpevněné plochy v areálu koupaliště jsou v současné době dlážděné dlažbou o rozměrech 30x30 cm, 60x30 cm, 50x50 cm a zámkovou dlažbou. Dlažba je usazena na pískovém loži různých tlouštěk, u hlavního vstupu na koupaliště se nachází asfaltová plocha. Povrch dlažby je značně nerovný, pro bosou nohu velice nepříznivý a dlažba je neustále opravována. Obrubníky, jimiž je dlažba osazena, jsou stejně jako dlažba v nevyhovujícím stavu. Pro údržbu je různorodost zpevněných ploch časově náročná a velice pracná.
Vzhledem ke zhoršenému stavu povrchů a jejich různorodosti se společnost SPORTES rozhodla provést opravu všech zpevněných ploch okolo všech tří bazénů. Oprava je prováděna za účelem zlepšení podkladních vrstev, komfortu chůze pro návštěvníky areálu a pro sjednocení povrchů. Současně dojde k úpravě zeleně v areálu koupaliště. Při opravě ploch budou nejprve zřízeny provizorní příjezdové cesty na staveniště a následně započne rozebírání dlažeb, odstranění podkladních vrstev v tl. 10 cm a vybourání obrubníků včetně betonového lože, přičemž následně budou provedeny odkopávky pro nové lože obrubníků.
Společně s opravami ploch v okolí bazénů budou provedeny i úpravy ploch u občerstvení. Dojde ke zřízení nových přístupových chodníků mezi šatnami a plaveckým bazénem. Pro opravu povrchu byla vybrána betonová dlažba o rozměru 50x50x5 cm, která bude položena na zhutněném kamenném loži. Po dokončení oprav zpevněných ploch budou plochy za obrubníky dosypány zeminou s kompostem. Dojde k založení trávníků a plochy po provizorních komunikací budou uvedeny do původního stavu. Vybouraná dlažba bude zhotovitelem použita k recyklaci.
Konstrukce zpevněných ploch a komunikací v areálu jsou navrženy s ohledem na budoucí užívání návštěvníky areálu koupaliště a pro pojezd lehkými udržovacími prostředky. Pro letní sezónu koupaliště jsou společností plánovány další úpravy v areálu, avšak s těmito bude veřejnost seznámena až při otevření koupaliště v měsíci červnu roku 2020.

Záhony cibulovin a setých letniček
Na podzim roku 2019 (září – listopad) bude na vybraných lokalitách města Svitavy provedena výsadba cibulovinových záhonů. Správcem veřejné zeleně ve spolupráci s OŽP MěÚ Svitavy bylo vytypováno 5 lokalit, kde budou provedeny výsadby cibulovinových směsí, které našim občanům, svými květy, zpříjemní jarní měsíce roku 2020. Část cibulovin bude vysazena strojním sazečem a část bude vysazena ručně. Ve stejném období bude na cibulovinových záhonech proveden výsev směsí trvalek a letniček, které zkrášlí vybrané lokality i v letních měsících roku 2020.
Pro výsadbu budou použity směsi holandského dodavatele cibulovin.

Ing. Bronislav Olšán
Jednatel SPORTES Svitavy s.r.o.